Beleidsplan

Inleiding

Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt net als voor alle andere mensen dat je zelf moet kunnen kiezen hoe je wilt leven, in en met de samenleving als geheel. En dat je de mogelijkheid moet hebben om je talenten in te zetten en zo aan die samenleving een waardevolle bijdrage te leveren.

Fenix biedt voor deze doelgroep als activiteit in dagbesteding een pakket aan theateractiviteiten, waarbij de deelnemers zelf inspraak hebben in het programma, waar ze plezier in hebben en waarmee ze vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze in het maatschappelijk verkeer kunnen gebruiken. De behoeften en mogelijkheden van de deelnemers staan centraal in het aanbod van Fenix.

Fenix zal zowel diensten aanbieden aan individuele cliënten met een PGB als aan zorginstellingen waarmee cliënten een zorg-in-natura contract hebben. Hiertoe maakt Fenix afspraken met de zorginstellingen over onderaannemerschap.

Doelstelling

Fenix Theatermakers is een nieuwe broedplaats voor theatermakers, spelers en dansers met een verstandelijke beperking. Fenix biedt op basis van dagbesteding een workshop- en lesprogramma waarin zij hun mogelijkheden kunnen onderzoeken, ontwikkelen en presenteren.

Bij Fenix gaan training en theatermaken hand in hand. Ook heeft zij een open en uitnodigende houding naar de wereld om haar heen. Naast het maken van theaterproducties en theateracts ontwikkelt Fenix workshops en projecten voor scholen, bedrijfsleven en bedrijven en gaat ze graag samenwerkingsverbanden aan met andere theatergezelschappen of theatermakers. Dit komt zowel de ontwikkeling van de spelers als de zichtbaarheid in de samenleving ten goede.

Rekening houdend met de beperkingen, maar vooral de mogelijkheden van de spelers streeft Fenix naar een zo professioneel mogelijk niveau, zowel in werken als in presenteren. Dit doet Fenix met gekwalificeerde begeleiders op het gebied van drama, dans en beweging die hun sporen o.a. hebben verdiend bij Theatergezelschap Eskalibur.

Toegevoegde waarde: onze diensten

Dagbesteding: opleiding drama en dans; lessen theater, dans en beweging afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep. Fenix is momenteel de enige aanbieder van deze vorm van dagbesteding in de regio Den Haag.

 • Het in ontwikkeling brengen en houden van de spelers met een beperking, waarbij zij doorgaans een toename ervaren in hun sociaal-emotionele functioneren en in hun lichamelijk welbevinden.
 • Bijzondere theaterproducties die actuele en belangrijke verhalen vertellen en die inspireren; uniek door de specifieke kwaliteiten van spelers en makers.
 • Ontwikkelen en opvoeren van (dans)theateracts voor speciale gelegenheden. Een act van Fenix theatermakers is altijd uniek!
 • In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen acteurs van Fenix soms een bijdrage leveren aan grote voorstellingen van professionele gezelschappen. Hierbij geeft Fenix inzicht over haar werkwijze en helpt zichtbaar maken dat kunst over talent, visie en motivatie gaat en niet over beperkingen.
 • Specifiek afgestemde workshops voor o.a. onderwijsinstellingen, overheid, cultuurankers en bedrijfsleven.

Client- en vertegenwoordigersplatform

Maandelijks wordt bij Fenix een vergadering gehouden met de cliënten, waarbij zij gevraagd en ongevraagd de begeleiding kunnen adviseren. Hierbij kunnen zij ondersteund worden door een ervaren coach medezeggenschap. Wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten worden een aantal keren per jaar uitgenodigd voor een vertegenwoordigers overleg.

Plannen

Fenix Theatermakers is een kleine, onafhankelijke zorgaanbieder, die dagbesteding biedt aan jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Groei

Fenix Theatermakers gaat van start met een aantal enthousiaste spelers, die een ruime ervaring hebben met theatertraining, het spelen van acts en voorstellingen en het geven van workshops. Er is ruimte voor instroom van schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs en voor volwassenen met een beperking en de wens om van theater maken hun beroep te maken. Fenix streeft dan ook te groeien naar een groep tussen de 10 en 15 spelers.

Hiervoor is het project ‘Gezonde groei en toekomstbestendig maken Fenix’ in het leven geroepen. Dit behelst extra inzet van personeel voor pr- en acquisitieactiviteiten om deze groei mogelijk te maken.
De concrete doelstellingen van dit project zijn:

 • het vergroten van de bekendheid van het werkterrein van Fenix bij de doelgroep
 • het vergroten van de bekendheid van het werkterrein van Fenix bij doorverwijzers
 • het vergroten van het netwerk in het onderwijs, om directe aansluiting vanuit school mogelijk te maken voor toekomstige acteurs en dansers met een beperking
 • het vergroten van de bekendheid van Fenix bij gemeentes en potentiële opdrachtgevers
 • acquisitie om meer mogelijkheden te creëren voor het spelen van acts en voorstellingen en het geven van workshops, zodat de spelers hun doelen kunnen verwezenlijken
 • Deze extra inspanningen moeten resulteren in het verwerven van minimaal 10 opdrachten voor workshops en/of acts.
 • Het aantal externe opdrachten kan stijgen, maar voorop staat dat dit in balans blijft met de ontwikkelingsmogelijkheden van de spelers.

Inspanningen t.a.v. speciaal voortgezet onderwijs en schoolverlaters

Tevens zullen de meeste nieuwe cliënten vanuit school naar ons toe komen en daarom richten we ons met name op deze groep. Na de zomervakantie zullen schoolverlaters bij ons kunnen komen voor dagbesteding. Hierdoor ontstaat er 1 keer per jaar een grotere kans op nieuwe cliënten.

We werven nieuwe cliënten door in gesprek te gaan met medewerkers van de 3 speciaal voortgezet onderwijs scholen in Den Haag, Inspecteur de Vriesschool, Bernardusschool en de Koetsveldschool.

Wij bieden ze een kosteloze workshop aan voor de leerlingen. Op deze manier krijgen we bekendheid bij leerlingen, vertegenwoordigers en onderwijzend personeel. Onze werkwijze kunnen we zo duidelijk laten zien en laten ondervinden.

Na deze kosteloze workshops bieden we betaalde workshops aan voor de leerlingen met het onderwerp ‘sociale vaardigheden binnen het werk’. Tevens bieden we de scholen z.g. ‘schoolstages’ aan voor hun leerlingen als onderdeel van hun oriëntatie op werk en dagbesteding.

Met het oog op de beoogde groei zijn al flyers gemaakt voor mogelijke nieuwe cliënten.

Inspanningen t.a.v. cliënten via andere doorverwijzende instanties

We gaan ons ook meer richten op cliënten van en via andere organisaties, maar dit zal meer tijd kosten. We zijn al in contact met verschillende samenwerkingspartners zoals Levin, Philadelphia, Middin, Voorall, Jink-Bliksemstage en de Hofstadpas.

Daarnaast willen we de verschillende woningen voor mensen met een verstandelijke beperking gaan informeren over het bestaan en werkwijze van Fenix theatermakers. Dit willen we doen door telefonische- en persoonlijk gespreken, flyers met informatie over de dagbesteding van Fenix theatermakers en uitnodigingen voor kijkdagen.

We willen contacten leggen met de medewerkers van de WMO van verschillende gemeentes waaruit we cliënten zouden kunnen krijgen. Zij kunnen fungeren als informanten en doorverwijzers. Hiervoor moet een informatieve flyer ontwikkeld worden. We zijn in gesprek met de Haagse Hogeschool om samen te werken met studenten, die dit voor ons als stageopdracht kunnen verzorgen.

Ook is ons streven om t.z.t. in aanmerking te komen om bij zorgkantoor en de gemeente contracten te krijgen. Dit is nu nog niet mogelijk omdat we een te kleine zorgaanbieder zijn.

Verwachting voor verder

Om onze doelgroep meer onder de aandacht te krijgen en meer begrip in de samenleving te stimuleren willen we onze acts en workshops ook aanbieden op de overheid en het bedrijfsleven. Dit vraagt om een specifiek voor dit doel ontwikkeld aanbod. Hiervoor moet ook een informatieve flyer gemaakt worden en contact gezocht met bedrijven en gemeenten.

In 2022 hebben we voldoende cliënten en kunnen we volledig op eigen benen staan en hebben voldoende inkomsten genereren en hebben we iemand in kunnen huren die vak begeleider is en blijvend cliënten kan werven en de publiciteit voor Fenix theatermakers kan verzorgen. Hierdoor blijft de groep cliënten stabiel met vaste inkomsten. Met voldoende inkomsten uit cliëntgelden, die de uitgaven overstijgen. Zo zorgen we voor een buffer in de financiën, die nodig is om schommelingen in clienttarieven, onderaannemerstarieven en in cliëntenaantal op te vangen.

We streven er na, bij voldoende inkomsten, ook mensen te gaan inhuren voor specifieke lessen zoals muziek, zang, logopedie, krachttraining. Dit om de spelers nog beter te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en nog beter aan hun wensen tegemoet te komen.

Presentaties en optredens

Fenix wil jaarlijks een open dag houden voor de eigen achterban van de spelers, waarbij de gasten een kijkje in de keuken kunnen nemen en kunnen meedoen aan het trainingsprogramma.

Ook wil Fenix eenmaal per jaar een kleinschalige presentatie houden van eigen werk van de spelers, zodat zij de doorgemaakte groei in hun persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied kunnen tonen.

Daarnaast wil Fenix het geven van workshops opzetten. Dit vraagt een investering in tijd en training,  we willen op het niveau gaan zitten van 10 workshops per jaar. Deze kunnen ook worden aangeboden in een combinatiepakket met een theateract.

Ter voorbereiding op de verkoop van workshops zullen docentenavonden worden gehouden, waarbij docenten uit eerste hand kunnen ervaren wat een workshop van Fenix Theatermakers voor het onderwijspakket van hun studenten kan betekenen.

Waar mogelijk levert Fenix Theatermakers een bijdrage aan theaterfestivals van gezelschappen met en zonder beperking. Regelmatig contact met collega-gezelschappen heeft tevens een verdere professionalisering en kennisuitwisseling tot doel. Hiertoe is Fenix (aspirant)lid van de Vereniging Ongekend Talent, het platform voor theatermakers met een beperking op basis van dagbesteding.

Fenix wil op jaarbasis 6-10 openbare optredens doen, al dan niet op locatie.

De markt van Fenix

De primaire markt van Fenix zijn de zorginstellingen in de Haagse regio waarmee cliënten een op ZIN (zorg in natura) gebaseerd contract hebben en die Fenix als subcontractor inhuren voor dagbesteding. Waarbij voorop staat dat de cliënten zelf kiezen voor welke type dagbesteding en bij wie.

Cliënten met een PGB sluiten zelf een contract met Fenix af zonder tussenkomst van andere zorginstellingen. Fenix gaat ook een samenwerking aan met scholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs in de regio, om stageplekken te bieden aan leerlingen en dagbestedingsplekken aan schoolverlaters. Daarnaast biedt Fenix voorstellingen, acts en workshops aan andere afnemers op basis van vooraf afgesproken voorwaarden en vergoedingen.

Inkomsten model

Deze bestaat uit twee inkomstenstromen, namelijk structureel vanuit de zorginstellingen en individuele cliënten voor wie Fenix specifieke dagbesteding verzorgt. Daarnaast veelal incidenteel uit verschillende deelmarkten op basis van offertes en recettes uit voorstellingen. Een eventueel batig saldo vloeit terug naar de activiteiten van Fenix.

Organisatie

Fenix is een stichting met een bestuur van minimaal 3 mensen. Voor bestuursleden zijn profielen gemaakt.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

 • Mevrouw A van der Linden                   Voorzitter
 • Mevrouw I. van Wijngaarden                Penningmeester
 • Mevrouw P. van Biezen                        Secretaris

De bestuursleden hebben geen inkomsten vanuit de stichting.

De directie en dagelijkse leiding bestaat uit:

 • Marjo Kuenen (meewerkend directeur)
 • Marjolein Palthe (meewerkend directie),

Ze zijn belast met de dagelijkse leiding en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde taken.

Het bestuur bepaalt de beloning van de directeur; Het houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de directiefunctie, met de maatschappelijke waarden en normen en regelingen en adviezen voor de branche. Het voorgaande geldt eveneens voor de overige arbeidsvoorwaarden.

Het bestuur legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens het bestuur wordt beheerd.

De dagelijkse leiding ligt bij drie betaalde professionals die de lessen drama, dans en beweging voor de spelers verzorgen en hen als theatermaker en dansmaker deskundig begeleiden bij het ontwikkelen en repeteren van acts en producties.

 • Beleid en strategie
 • Leidinggeven
 • Acquisitie
 • Financieel beheer
 • Fondsenwerving
 • Contractbeheer
 • Communicatie en PR
 • Netwerken
 • Techniek
 • Coördinatie
 • Vrijwilligersbeleid

Eigen vervoer

Samen met Gaby Weekhout, chauffeur, hebben we een personen busje aangeschaft waarmee een aantal van onze clienten wordt vervoert.

Vrijwilligers

 • Bieden diensten en ondersteuning team en acteurs
 • Artistiek inhoudelijke bijdrage, samenwerking bij projecten
 • Ondersteuning bij ontwikkeling nieuwe strategieën zoals wijkgericht werken
 • Ondersteuning bij profileren Fenix via sociale media
 • Ondersteuning bovengenoemde taken op aangeven van vakdocenten en bestuur
 • Vrijwilligers worden o.a. geworven via PEP Den Haag.

Ouders/familieleden acteurs

Bereid tot vervoeren theatermakers en hand- en spandiensten bij optredens. Meedenken, al dan niet in het kader van het overleg vertegenwoordigers

Invalkrachten

Fenix stelt een pool van gekwalificeerde vakdocenten dans en drama samen. Alle invalkrachten beschikken over affiniteit en ervaring met de doelgroep.

Strategische partners

 • Gemeente
 • Zorginstellingen
 • Fondsen
 • Professionele theatergezelschappen (zoals NT en NDT)
 • Bedrijfsleven
 • Onderwijsinstellingen
 • Sponsors

Locatie

Fenix theatermakers werkt in de theaterzaal van de Kunsthut in het Mooofgebouw in Den Haag.

Fenix heeft de beschikking over een theaterzaal met apart zitgedeelte voor de pauzes en opslag voor alle benodigde hygiënische faciliteiten.  Techniek, kostuums en .rekwisieten zijn elders opgeslagen.
Eigenaar en verhuurder: Dhr. G. Weekhout

Adres
De Kunsthut, Zaanstraat 80B
2515 TN Den Haag
W: www.dekunsthut.nl
E: kunsthut@outlook.com